Vraag & antwoord

Vragen

 1. Wat is CO2 compensatie?
 2. Hoe kunt u CO2 compenseren?
 3. Wat is de CO2 Bank Utrecht?
 4. Wat is de propositie van de CO2 Bank Utrecht?
 5. Welk doel heeft de CO2 Bank Utrecht?
 6. Waarom de CO2 Bank Utrecht?
 7. Welk voordelen heeft compenseren via de CO2 Bank Utrecht voor mijn bedrijf?
 8. Hoe werkt het?
 9. In wat voor projecten investeert de CO2 Bank Utrecht?
 10. Is het vrijwillig?
 11. Wie controleert of er genoeg CO2 wordt gecompenseerd?
 12. Wat is de prijs per ton CO2?
 13. Wanneer worden de credits uitgegeven?
 14. Hoe verhoudt de CO2 Bank Utrecht zich tot de CO2-Prestatieladder?
 15. Wat is dubbeltelling, en hoe gaat de CO2 Bank Utrecht hiermee om?
 16. Hoe waarborgt de CO2 Bank Utrecht de additionaliteit van de projecten?

Wat is CO2 compensatie?

CO2- of klimaatcompensatie is het opheffen van de effecten van CO2-uitstoot. U kunt als particulier, bedrijf of organisatie uw CO2 uitstoot compenseren. Na energiebesparende maatregelen en duurzame energie is compensatie van de overgebleven CO2 uitstoot van uw eigen leven/bedrijf dé manier om CO2- neutraliteit te bereiken. Het is praktisch onmogelijk om CO2-neutraal te zijn zonder compensatie.  

Hoe kunt u CO2 compenseren?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Door milieubelastende activiteiten te vervangen door milieuvriendelijke activiteiten, bijvoorbeeld door een kolencentrale te vervangen door een windmolenpark of een terrein vol zonnepanelen.
 • Door dezelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen als er is vrijgekomen, bijvoorbeeld in groeiende bossen. Bomen hebben voor hun groei koolstofdioxide (CO2) nodig, die ze uit de lucht halen en vastleggen. Op die manier compenseren ze de uitstoot van CO2
 • Door de uitstoot van dezelfde hoeveelheid broeikasgassen te voorkomen (in eigen land of elders op de wereld), waardoor de totale hoeveelheid broeikasgassen niet toeneemt.

Wat is de CO2 Bank Utrecht?

De CO2 Bank Utrecht is een stichting die is opgericht op initiatief van De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Deze stichting brengt – in de provincie Utrecht – vraag en aanbod op het gebied van klimaatcompensatie bij elkaar.

Welk doel heeft de CO2 Bank Utrecht?

De CO2 Bank Utrecht heeft tot doel vraag en aanbod op het gebied van klimaatcompensatie in de eigen regio bij elkaar te brengen.  Dit doen we door zoveel mogelijk partijen te motiveren om klimaatneutraal te leven of een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Dit betekent eerst zoveel mogelijk energie besparen en vervolgens deze energie duurzaam inkopen of zelf opwekken. Het restant van de ‘CO2 voetafdruk’ kan dan regionaal worden gecompenseerd.

Met deze compensatiegelden maakt de CO2 Bank Utrecht projecten mogelijk op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

De CO2 Bank Utrecht heeft een begin gemaakt met basisscholen en sportclubs. Alle basisscholen in de provincie Utrecht konden een gratis zonne-scan laten uitvoeren; op minimaal tien scholen worden zonnepanelen geplaatst. Ook sportclubs wil de CO2 Bank Utrecht ondersteunen in advies en uitvoering.  

Met de CO2 Bank  geven we ook een impuls aan de regionale duurzame economie en willen we bewustwording over CO2-uitstoot creëren bij bedrijven, instellingen en particulieren.

Wat is de propositie van de CO2 Bank Utrecht?

De CO2 Bank Utrecht heeft een begin gemaakt met basisscholen en sportclubs. Alle basisscholen in de provincie Utrecht konden een gratis zonne-scan laten uitvoeren; op minimaal tien scholen worden zonnepanelen geplaatst. Ook sportclubs wil de CO2 Bank Utrecht ondersteunen in advies en uitvoering.  

Met de CO2 Bank  geven we ook een impuls aan de regionale duurzame economie en willen we bewustwording over CO 2 -uitstoot creëren bij bedrijven, instellingen en particulieren.

Waarom de CO2 Bank Utrecht?

Het idee van de CO2 Bank Utrecht is voortgekomen uit het Op Kop-netwerk in de provincie Utrecht. Steeds meer bedrijven en organisaties in dat netwerk gaven aan liever hun compensatiegelden te besteden aan een project dicht bij huis, dan aan de andere kant van de wereld.

Welk voordelen heeft compenseren via de CO2 Bank Utrecht voor mijn bedrijf?

Als u een project in de eigen regio ondersteunt, kunt u de naam van uw bedrijf / organisatie verbinden aan dit project.  Stel: met uw bijdrage worden energiebesparing en opwekking van duurzame energie mogelijk gemaakt bij een school of sportclub. De kinderen en hun ouders, of de leden van de sportclub, zullen horen wie daaraan een bijdrage heeft geleverd. Bij de oplevering hoort een feestje waar uw bedrijf of organisatie een podium krijgt. Een bordje met ‘Mede mogelijk gemaakt door...’ wordt geplaatst bij het project.

Hoe werkt het?

U berekent (bijvoorbeeld op deze site) uw CO2 voetafdruk. Dit betekent dat u aangeeft hoeveel gas en elektra u gebruikt, hoeveel medewerkers u hebt, hoeveel kilometers u rijdt, etc.  Natuurlijk moedigen wij u aan eerst zelf maatregelen te nemen in uw bedrijfsvoering, waardoor de CO2 voetafdruk kleiner wordt. De hoeveelheid CO2 die u uitstoot, kunt u compenseren via de CO2 Bank Utrecht.

In wat voor projecten investeert de CO2 Bank Utrecht?

Het bestuur van de CO2 Bank Utrecht heeft ervoor gekozen de non-profitsector te bedienen bij het mogelijk maken van projecten. Dit is een sector waar het moeilijker is om projecten echt uitgevoerd te krijgen. Het eerste project betrof het aanbieden van een zonne-scan aan alle basisscholen in de provincie Utrecht. Op minimaal tien scholen worden ook daadwerkelijk zonnepanelen neergelegd zonder dat de school zelf hoeft te investeren. Hiertoe werkt de CO2 Bank Utrecht samen met Lomboxnet.

Voor verdere projecten richt de CO2 Bank Utrecht zich op sportclubs. Met bijdragen van bedrijven, organisaties en particulieren willen wij sportclubs helpen energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiertoe werken wij samen met adviseurs, uitvoerders en financiers.

Is het vrijwillig?

Ja, de compensatie die de CO2 Bank Utrecht aanbiedt, behoort tot de vrijwillige markt.

Wie controleert of er genoeg CO2 wordt gecompenseerd?

De CO2 Bank Utrecht heeft een toetsingscommissie. Deze commissie heeft als taak te controleren of de CO2 boekhouding van de CO2 Bank Utrecht klopt. Met andere woorden: deze commissie toetst of de hoeveelheid CO2-reductie die viaondersteunde projecten wordt gerealiseerd, overeenkomt met de hoeveel CO2-reductie die is ingekocht bij de CO2 Bank Utrecht.

In de toetsingscommissie hebben, allen op persoonlijke titel, zitting: Bram Faber, Jan Joris van Diepeningen, Erik Ebbekink, Hens Runhaar en Jos Cozijnsen.

Wat is de prijs per ton CO2?

Het compenseren van een ton CO2 in eigen land is duurder dan compenseren via projecten in ontwikkelingslanden. Berekeningen laten zien dat de prijs ver boven de € 100 en vaak zelfs € 200 of € 300 per ton ligt. De CO2 Bank Utrecht heeft als strategie de compensatiegelden zo effectief mogelijk in te zetten. Dit doet zij door te investeren in proces. Bijvoorbeeld in gratis advisering, waarbij de adviserende partij ook het aanbod heeft maatregelen uit te voeren en te financieren. Hierdoor kan de CO2 Bank Utrecht een prijs van € 20 per ton CO2 rekenen.

Wanneer worden de credits uitgegeven?

De CO2 Bank Utrecht overhandigt de partij die CO2 compensatie inkoopt bij aanschaf een certificaat met daarop het aantal gecompenseerde tonnen CO2. De CO2 Bank Utrecht rekent hierbij 'ex ante'. Dat wil zeggen dat zij maximaal tien jaar vooruit rekent. Bijvoorbeeld: zonnepanelen worden geïnstalleerd in jaar 1. In jaar 10 hebben de zonnepanelen in totaal zoveel duurzame elektriciteit opgewekt, dat de CO2-uitstoot die anders door afname van grijze stroom veroorzaakt zou zijn, vermeden is.

Hoe verhoudt de CO2 Bank Utrecht zich tot de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Een groot aantal bedrijven heeft zich op één van de vijf niveaus van de CO2-Prestatieladder laten certificeren. De grootste verschillen tussen de CO2-Prestatieladder en de CO2 Bank Utrecht zijn:

 • De CO2-Prestatieladder certificeert dat een bedrijf zijn eigen CO2-uitstoot kent, zoekt naar reductiemogelijkheden, daadwerkelijke reductie uitvoert, daarover transparant is en samen met sectorgenoten naar nieuwe opties voor reductie zoekt. De CO2-Prestatieladder zegt daarmee iets over de uitstoot en de reductie daarvan van het bedrijf als geheel, niet over de CO2-reductie in een specifiek project dat het bedrijf uitvoert voor een opdrachtgever. De CO2-bank richt zich juist op CO2-reductie in concrete projecten.
 • De CO2-Prestatieladder bevat management en controles: de reducerende maatregelen die een bedrijf plant, worden gecontroleerd op uitvoering en CO2-reductie. Maar hoevéél CO2-reductie een bedrijf plant en uitvoert is grotendeels aan het bedrijf zelf. De CO2 Bank Utrecht hanteert een lichte aanpak met minder controles, maar bereikt concrete hoeveelheden CO2-reductie in concrete projecten in de regio.

Wat is dubbeltelling, en hoe gaat de CO2 Bank Utrecht hiermee om?

Bij dubbeltelling is er sprake van dat meerdere partijen zich een CO2-reductie toerekenen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er een CO2-reductie wordt behaald door middel van energiebesparing of bij duurzame energieproductie. Als gevolg van deze maatregelen hoeven de energieleveranciers minder te produceren, en houden zij CO2 certificaten over die zij dan weer kunnen verkopen. 

De CO2 Bank Utrecht kiest ervoor om deze dubbeltelling niet in acht te nemen. Wij doen dit omdat de verplichte koolstofmarkt, waar deze energieleveranciers gebruik van maken, te maken heeft met een groot overschot aan certificaten. Dit zorg ervoor dat de dubbeltelling niet tot extra CO2- uitstoot leidt.

Hoe waarborgt de CO2 Bank Utrecht de additionaliteit van de projecten?

Voor waardevolle klimaatcompensatie is het essentieel dat de CO2 reducerende projecten additioneel zijn. Dit betekent dat de projecten geen plaats zouden kunnen vinden zonder de ondersteuning van de CO2 Bank Utrecht. De CO2 Bank Utrecht toetst alle projecten op deze additionaliteit alvorens ze te ondersteunen. 

 

Nieuws

08/10/2021 - De CO2 Bank stopt in de huidige vorm eind dit jaar. Hij zal opgaan in het landelijke Platform CO2 Neutraal.
Lees verder >

CO2 Calculator

Wilt u weten hoeveel CO2 u uitstoot met een bepaalde activiteit? Bereken het dan met de CO2 Calculator! Of neem contact op.